Blog: Kadry i płace dla firm delegujących

Blog Elysium-Europe

Blog przygotowywany jest przez:

  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole | www.Elysium-Europe.eu

we współpracy merytorycznej z

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela | www.BrightonWood.com
  • GlobalEmployment.eu – Cross-Border Employment in Europe - Berlin | www.GlobalEmployment.eu

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Przeliczenie na PLN diet wypłaconych w walucie obcej w celu ujęcia ich w kosztach - stanowisko MF

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost zasad przeliczania na złote kwot wydatków poniesionych w walucie obcej w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi pracowników czy zleceniobiorców. To oznacza, że w takim przypadku należy stosować ogólne zasady wskazane w ustawach o PI/CIT dotyczące przeliczania wydatków wyrażonych w walucie obcej na złote, które zostały uregulowane.

Więcej informacji:

Prowadzenie znaczącej działalności przez APT dla celów A1 (art. 12.1 rozporządzenia 883/2004) - ważny wyrok TSUE

TSUE stwierdził w swoim wyroku iż, „artykuł 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 należy interpretować w ten sposób, że agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 – istotną część swojej działalności polegającej na udostępnianiu pracowników tymczasowych wykonywać na rzecz przedsiębiorstw‑użytkowników mających siedzibę

Rekompensaty za podróż międzynarodową – ważna interpretacja ZUS

Do ZUS zwrócił się przedsiębiorca, którego pracownicy zatrudnieni są na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym otrzymują z tytułu przebywania w podróży służbowej diety i ryczałty w wysokości określonej przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Wycofanie A1 na podstawie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 – konsekwencje dla firm

Zaświadczenie A1 wydane przez ZUS jest to potwierdzeniem, że w okresie wskazanym w tym formularzu zastosowanie mają polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Zdarzają się przypadki, że ZUS wycofuje wydane wcześniej o A1 w trybie art. 13.1 rozporządzenia 883/2004 (praca w więcej niż jednym kraju), gdy okazuje się, że np.: zatrudnienie trwa tak krótko, że faktycznie osoba zatrudniona wykonywała swoją pracę tylko w jednym kraju i nie miała miejsca tzw. naprzemienność i częstotliwość pracy w więcej niż jednym kraju.

Koniec sporów o moment objęcia ubezpieczeniami wspólników spółek

Od 18 września 2021r. weszły w życie przepisy, które ujednoliciły zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej. To ważne w przypadkach gdy spółki zostały wpisane do KRS, ale często przez miesiące lub wręcz lata nie rozpoczęły właściwej działalności gospodarczej.

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w czasie epidemii

Nadal obowiązują regulacje, iż do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tego, który będzie obowiązywał jako ostatni) przedłużeniu ulegają m.in.: legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych lub kart pobytu oraz zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Nie ma możliwości zmiany pracodawcy wskazanego w zezwoleniu na pracę lub jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę. Trzeba ubiegać się o nowe przy zmianie pracodawcy.

Zezwolenie na pracę dla opiekunki z Ukrainy – czy konieczny test rynku pracy?

Minister pracy ustala wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. Wśród nich jest taki: 341202 - opiekun osoby starszej.

Jednak osoba, która będzie wykonywać zawód opiekunki osoby starszej (kod 341202) musi posiadać odpowiednie kierunkowe wykształcenie – wojewódzki urząd pracy, który będzie wydawał zezwolenie nie wyda go bez uzyskania informacji na temat tego wykształcenia.

Więcej informacji: