Blog: Kadry i płace dla firm delegujących

Blog Elysium-Europe

Blog przygotowywany jest przez:

  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole | www.Elysium-Europe.eu

we współpracy merytorycznej z

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela | www.BrightonWood.com
  • GlobalEmployment.eu – Cross-Border Employment in Europe - Berlin | www.GlobalEmployment.eu

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

Wliczanie do czasu pracy tzw. "dyżuru pozazakładowego" - wyrok TSUE

Wyrokiem z 11.11.2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił zakres pojęcia „czasu pracy” w odniesieniu do okresu tzw. dyżuru pozazakładowego.

Sprawa dotyczyła wprawdzie irlandzkich strażaków, ale warto go przeanalizować w kontekście niedawnego wyroku niemieckiego sądu dotyczącego wliczania do czasu pracy „czuwania” i „gotowości” opiekunek osób starszych.

Tzw. ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie - zróżnicowanie sytuacji pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Od przyszłego roku wszystkie osoby delegowane (niezależnie od miejsca opodatkowania) poniosą nowe obciążenie – całe 9 % składki zdrowotnej będzie finansowane z ich przychodu. Dziś dla pracowników i zleceniobiorców delegowanych opodatkowanych w Polsce obciążenie to wynosi 1,25%.

Wynajem lokali mieszkalnych dla pracowników przez pracodawcę od innego podmiotu gospodarczego a VAT - interpretacja ogólna MF

Wiele firm, szczególnie prowadzących budowy w całym kraju wynajmuje dla swoich pracowników lokale mieszkalne. Zdarza się, że umowa najmu jest podpisywana między pracodawcą z jednej strony i inną firmą z drugiej strony. Co wówczas z podatkiem VAT? Według fiskusa, korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT jest możliwe, jeśli umowa najmu w swojej treści zawiera m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona nieruchomości mieszkalnej i nieruchomość ta może być wykorzystana przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych.

Dodatki żywieniowe dla pracowników delegowanych - najnowsze orzecznictwo

Zgodnie z Dyrektywą 96/71 dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (znowelizowaną w ubiegłym roku) Państwa Członkowskie zapewniają, bez względu na to, jakie prawo ma zastosowanie do danego stosunku pracy, by przedsiębiorstwa gwarantowały, w oparciu o zasadę równego traktowania, pracownikom, którzy zostali delegowani na ich terytorium, stosowanie warunków zatrudnienia obejmujących następujące zagadnienia, które w Państwie Członkowskim, gdzie wykonywana jest praca m.in.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców, których pobyt w Polsce nie ma charakteru stałego - ważne stanowisko ZUS

Nadal kontrowersje budzi zapis art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Wypłata zaliczek na poczet zysku wspólnikom spółek komandytowych - korzystne orzecznictwo WSA

Według obowiązujących obecnie zasad opodatkowania wspólników spółek komandytowych, dochody spółki komandytowej są obecnie opodatkowane "na bieżąco" z perspektywy spółki, a nie wspólników. Natomiast dopiero wypłata zysku będzie stanowić przychód wspólnika, podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem, przy czym obowiązek pobrania i zapłaty podatku ciążyć będzie w tym wypadku na spółce komandytowej jako płatniku podatku. Wiele spółek wypłaca jednak w ciągu roku swoim wspólnikom zaliczki za poczet zysków.

Nielegalne zatrudnienie pracowników oraz nieujawnianie ich wynagrodzenia - konsekwencje w zakresie PIT i ZUS w tzw. Polskim Ładzie.

1 października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład. Ustawa ma wejść w życie już od 1 stycznia 2022r.

Prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w kraju dla celów A1 oraz Dyrektywy o delegowaniu

Niedawno TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził iż agencja pracy tymczasowej z siedzibą w danym państwie członkowskim musi – aby mogła być uznana za „normalnie prowadzącą […] swą działalność” w tym państwie członkowskim w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 - istotną część swojej działalności polegającej na udostępnianiu pracowników tymczasowych wykonywać na rzecz przedsiębiorstw‑użytkowników mających siedzibę i prowadzących działalność na terytorium wspomnianego państwa członkowskiego.

Zwolnienie z VAT usług opieki między agencjami - interpretacja fiskusa

Od dłuższego czasu utrzymuje się korzystna linia interpretacyjna fiskusa dotycząca zwolnienia z VAT usług opieki w przypadku odsprzedaży tych usług między dwoma polskimi agencjami.

Chodzi o takie przypadki, gdy umowy o świadczenie usług opiekuńczych z rodzinami lub podopiecznymi (mającymi miejsce zamieszkania zarówno w Polsce, jak i za granicą) podpsuje agencja opieki z siedzibą w Polsce i następnie „podzleca” wykonywanie tych usług innym agencjom opieki (często powiązanym kapitałowo lub osobowo), które dysponują wykwalifikowanym personelem opiekuńczym.

Tzw. outsourcing pracowniczy jako przedmiot kontroli PIP

Państwowa Inspekcja Pracy coraz częściej kwestionuje w trakcie prowadzonych kontroli tzw. outsourcing pracowniczy. W szczególności ma to miejsce, gdy dany podmiot zatrudnia cudzoziemców i uzyskuje dla nich zezwolenia lub oświadczenia nie jako agencja pracy, ale jako „zwykły” pracodawca.

Zakwestionowanie outsourcingu wiąże się nie tylko z karą pieniężną dla pracodawcy, ale również z uznaniem zatrudnienia danego cudzoziemca za nielegalne. Inspekcja może też wnioskować do ZUS o zmianę płatnika składek i przewłaszczenie opłaconych do ZUS należności.

Podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania - ZUS i PIT

Zarówno ZUS jak i fiskus stoją od lat na stanowisku, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej określa wysokość diet i innych należności za czas krajowej podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznej podróży służbowej odbywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. z Polski do innego kraju EU).

Dojazdy do miejsca pracy za granicą (ZUS i PIT) - różnice między oddelegowaniem a podróżą służbową

Zasady opodatkowania (oraz w konsekwencji oskładkowania) kosztów transportu pracowników do miejsc wykonywania pracy za granicą różnią się zasadniczo w zależności od tego czy pracownik jest oddelegowany na zasadzie czasowej zmiany miejsca pracy czy też wysyłany w podróż służbową.

Cudzoziemcy w zarządach polskich spółek - nowe obowiązki ubezpieczeniowe od 1.01.2022r.

W tzw. Polskim Ładzie czyli ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw znalazł się zapis przewidujący objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób zatrudnionych wyłącznie na podstawie powołania, czyli np.: prezesów i członków zarządów spółek kapitałowych czy prokurentów. Do tej pory osoby pełniące takie funkcje na podstawie samego powołania uiszczały jedynie podatek dochodowy. Zmiana ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Składka zdrowotna dla tych osób ma wynosić 9%.

Czas pracy opiekunki zamieszkującej w domu podopiecznego w Niemczech

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „Bereitschaftsdienst” oraz za pracę na żądanie „Arbeit auf Abruf”. 

O wyroku informowaliśmy obszernie w naszych okólnikach oraz podczas seminariów online prowadzonych w lecie 2021 r.

Pozwy o ustalenie stosunku pracy w branży opieki

Coraz częściej firmy z branży opieki zgłaszają, że zleceniobiorcy zatrudnieni jako opiekunki/owie osób starszych grożą pozwami o ustalenie stosunku pracy.

Główną motywacją jest wyrok niemieckiego sądu pracy z 24.06.2021r., który zapadł w sprawie bułgarskiej opiekunki zatrudnionej właśnie na podstawie umowy o pracę, której niemiecki sąd przyznał prawo do wynagrodzenia nie tylko za godziny faktycznego świadczenia pracy, ale także za tzw. godziny czuwania czyli gotowości do wykonywania zadań.

Wyrok niemieckiego sądu w sprawie czasu pracy bułgarskiej opiekunki NIE ZMIENI rynku usług opieki

Kilka miesięcy temu niemiecki Wyższy Sąd Pracy (BAG) wydał wyrok w/s czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec. Sąd orzekł, że do czasu pracy, za który przysługuje opiekunom Mindestlohn, należy także czas gotowości do pracy i oczekiwania na świadczenie pracy „Bereitschaftsdienst” oraz za pracę na żądanie „Arbeit auf Abruf”. 

O wyroku informowaliśmy obszernie w naszych okólnikach oraz podczas seminariów online prowadzonych w lecie 2021 r.